Neurologické ochorenia

Naša mobilná rehabilitácia taktiež zabezpečuje starostlivosť o neurologických pacientov po hospitalizácií v nemocnici, ale taktiež o chronických pacientov.

Medzi najčastejšie diagnózy patria stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, roztrúsená skleróza, neurodegeneratívne ochorenia (najmä Parkinsonova choroba a ďalšie extrapyramídové ochorenia), myastenia gravis a ochorenia chrbtice s postihnutím nervových štruktúr chrbticového kanála.

Venujeme sa samozrejme aj bolestiam chrbtice ako takým.

Cieľom rehabilitácie u neurologických pacientov je predovšetkým minimalizovať následky postihnutia pohybového aparátu, zlepšiť sebestačnosť v bežných denných činnostiach, a zvýšiť tak kvalitu ich života.